Начало

Кои сме ние?

От 01.08.2017година, със заповед №РД-14-280/ 20.07.2017година на Министъра на образованието и науката Помощно училище - интернат „Любен Каравелов” град Перник се преобразува в Център за специална образователна подкрепа-град Перник. В него се извършва обучение и допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

Обучението и терапевтичните дейности се извършва в класни стаи и оборудвани специализирани кабинети: за развитие на езиково - говорни и комуникативни умения, за психо-социална интервенция на емоции и поведение, мултисензорна стая, стая „Монтесори терапия, стая за занимания по интереси.

Прочети повече

ПРЕДИМСТВАТА НА ЦСОП:

---

ЦСОП-град Перник ще извършва:

---

Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа.

Може да организира и да предоставя допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища, чрез включването им в групи за терапевтични и рехабилитационни дейности в Центъра за специална образователна подкрепа и ресурсно подпомагане.

Педагогическа
и психологическа подкрепа.


Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП.

 

Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

 

Свържете се с нас: 076/699164