Пред 1998г училището е преместено в южния корпус на ОДЗ №12 ”Радост” в кв.Църква, гр.Перник с решение на Общинския съвет - гр.Перник Директор на училището е Юлияна Първанова.Въвежда се професионално обучение - първа професионално квалификационна степен по специалността ”Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения.” Обучават се ученици от I-Xклас. През 2003година ПУ ”Й.Йовков” гр.Перник е обединено с ПУИ ”Любен Каравелов в кв.Църква. ПУИ ”Л.Каравелов” е единственото специално училище на територията на област Перник.
От 01.08.2017година, със заповед №РД-14-280/20.07.2017година на Министъра на образованието и науката Помощно училище - интернат „Любен Каравелов” град Перник се преобразува в Център за специална образователна подкрепа - град Перник. В него се извършва обучение и допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.
ПУИ ”Любен Каравелов” е основано в далечната 1956г. в с.Рударци, Община Перник. За учебни стаи са се ползвали дървени бараки, а пансионът е бил поместен в рестутирирана по-късно вила. В годините през училището са преминали личности, работили в областта на специалната педагогика, като проф. Златко Добрев - преподавател в СУ ”Св.св.Климент Охридски”, Будимир Николов - от института за усъвършенстване на учителите - гр.София, Ст.Димитрова, Маргарита Деянска, семейство Надежда и Кирил Тоневи, Райчо Димитров и много други. Обучението се извършвало по учебни програми, утвърдени от МОН, от I-VIII клас.
Свържете се с нас: 076/699164